Woordenlijst onderwijstermen Nederlands - Engels
aanmeldingapplication, student application
aansluitingtransition (aansluiting onderwijsarbeidsmarkt: transition from education to work; de aansluiting met het hoger onderwijs verbeteren; facilitate the transfer from secondary to higher education; een goede aansluiting met: a smooth transfer to)
achterstand1. backwardness (reading backwardness, backwardness in reading)
2. delay (children with developmental delay, language defayed children)
3. disadvantage (working class children with an educational disadvantage, educationally disadvantaged children)
achterstandsgroependisadvantaged groups
achterstandskinderendisadvantaged children
achterstandsleerlingendisadvantaged pupils/students
adviesbureau opleiding en beroepcareers guidance office
afsluitprofielquallfication profile
afstandslerendistance learning
alfabetiseringliteracy education (zie ook: functionele alfabetisering)
alfabetiseringsprogrammaliteracy programme/program
algemeen bijzonder onderwijsnon-enominational private education
algemene vorminggeneral education
allochtonenbeleidpolicies towards ethnic minority groups
allochtoon(bijv.nw) immigrant, non Dutch (allochtone leerlingen: pupils/students from a non-Dutch background, immigrant pupils/students, ethnic minority pupils/students)
basiseducatie(voor volwassenen) basic adult education
basisvaardigheden1. (vaardigheden die de basis vormen voor het verdere leerproces) basic skills
2. (vaardigheden die van belang worden geacht in een specifieke context) minimum competencies
begeleiden1.(van leerlingen) guide, counsel 2. (van stagiair) supervise 3. (van school) counsel
begeleider(van leerlingen) guidance officer
begeleiding(van leerlingen) guidance
behoeftenneeds
behoeftenonderzoekneeds assessment study
behoeftenpeilingneeds assessment
belevingswereldeveryday life, daily experience
beoordelen1. (alg.) rate, assess 2. (evalueren) evaluate 3.(cijfers geven) mark, give/assign rnarks, grade, give/assign grades
beoordeling1. (alg.) assessment 2. (evaluatie) evaluation 3. (cijfer) mark, grade
beoordelingsprocedureassessment procedure
beroep 1. (alg.) occupation 2. (waaraan een intensieve, langdurige opleiding voorafgaat, bijvoorbeeld leraar of vertaler) profession
beroepenclassificatiejob classification
beroepeninteressetestoccupational interest inventory
beroepenvariantvocation variant
beroepenveldworld of work
beroepenvoorlichtingoccupational information, career information
beroepsbegeleidend onderwijs1. (alg.) theoretical vocational training 2. ( m.b.t. leerlingwezen) theoretical voÁational apprenticeship training
beroepsgerichtvocational, vocationally-oriented
beroepsgerichte volwasseneneducatievocational courses for adults
beroepskeuzebegeleiding/-voorlichtingvocational guidance, careers guidance, careers counselling/counseling
beroepskwalificatieoccupational qualification
beroepskwalificerende opleidingvocational course, vocational qualification course
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie(BVE) vocational training and adult education
beroepsoriŽntatievocationaI orientation
certificaatcertificate
certificeringcertification
cijfervaardighedencomputational skills
communicatieve vaardighedencommunicative skills, communicative competence
cursorisch beroepsonderwijsvocational courses
cursorisch onderwijsshort courses
cursusaanbodcourse offering, course supply, range of courses on offer, courses offered
cursusgeldcourse fee{s)
deskundigheidsbevorderingstaff development
diagnostische toetsdiagnostic test
didactisch handelen(het) teaching strategy, teacher action, teacher's actions (N.B. "didactic" heeft andere connotaties dan didactisch", namelijk: belerend, moraliserend)
didactische werkvormteaching method, instructional method, teaching format, instructional design
diplomacertificate, diploma, qual!fication
doelgroeptarget group
doelstellingobjective
doorstromentransfer, move-on, proceed
duaal leertraject/opleidingssysteemdual training system (a combination of in-company training and part-time schooling)
eigen taalmother tongue, native language, home language
eindtermenattainment targets
eindtoetsfinal test
entreetoetsentry test
erkendaccredited
erkenningaccredition, recognition
erkenningsprocedureaccredition procedure
ervaringsgericht leren (het)experience-based learning
ervaringsierenexperiential learning
exploitatiekostenrunning costs
faciliteitenresources
financierenfinance, fund
financieringfinancing, funding
formatiestaff establishment
formatie budgetstaff budget
formatieplaatsestablishment place, full-time equivalent
functiegerichte opleidingjob training course
fuserenamalgamate, merge
gedeeltelijk leerplichtigsubject to the part-time compulsory education ruling, required by law to attend part-time education
gekwalificeerdqualified
geletterdheidliteracy
gelijke kansenequal opportunities
gemeenschapcommunity
genormeerde toetsnorm-referenced test
herintredende vrouwenwomen re-entrants, women returners
heropvoeding1. (alg.) re-education 2. (tuchtschool) correctional education
heterogeen groeperen (het)heterogeneous grouping, mixed-ability grouping
heterogene groepheterogeneous group
heterogene klasheterogeneous classroom
huiswerkhomework
huiswerkbegeleidinghomework assistance
hulpmiddelenteaching aids
implementerenimplement
individualiserend onderwijsindividualized teaching
individualiseringindividualization, individualized teaching
informatietechniekcomputer engineering
initiŽle opleiding1. (alg.) initial training course, initial training
2. (lerarenopleiding) teacher training courses, pre-service teacher education
3. (lerarenopleidingsinstituut) teacher training college 4. (eerste fase HO) undergraduate course
innovatieinnovation
inschrijvenenrol/enroll, register (zich inschrijven voor een studie: enrol/enroll in a course of study; kind inschrijven bij een school: enrol/enroll a child at a school
inschrijvingenrolment/enrollment, registration
inspraakparticipation in decision-making
instaptoetsentry test
instromenenter (instromen in het voortgezet onderwijs: enter secondary education)
instromerentrant (instromers in het voortgezet onderwijs: secondary school entrants; instromers in het hoger onderwijs: entrants to higher education; instromers en uitstromers: entrants and leavers)
instroomenrolment/enrollment rate, entry, intake
instroomprofielentrance profile
intercultureel onderwijsintercultural education
internationaliseringinternationalization
intredeentry
intredetoetsentry test
invoeringimplementation (of a policy, of e new curriculum), introduction
jeugdwelzijnswerkyouth welfare work
jeugdwerkloosheidyouth unemployment
jongerenyouth(s), young people, adolescents
kansarmdisadvantaged, deprived
kennisknowledge (hoeveelheid kennis: body of knowIedge)
kennisgebiedsubject matter area, curricular area, knowledge domain (kennisgebieden (basisvorming), ook: factual subjects)
kennismakingsprogrammaintroductory programme/program
kennisoverdrachttransfer of knowledge
keuzebegeleiderguidance officer
keuzebegeleidingoption guidance, careers guidance (zie ook: beroepskeuzebegeleding)
keuzecursuselective course, optional course
keuzemoduleoptional module
kort middelbaar beroepsonderwijs (KMBO)short senior secondary vocational courses
kwalificatiequalification
kwalificatieprofielqualification profile
kwaliteit van het onderwijsquality of education
kwaliteit van het onderwijzenquality of teaching
kwaliteitszorgquality control
laag opgeleidpoorly educated
laag gekwalificeerdwith low educational qualifications
leefwereldeveryday life. daily experience
leerachterstanddisadvantage in learning
leerarbeidsplaatstraining-employment post
leerbehoeftenlearning needs, educational needs
leercontract1.(tussen leerkracht en leerling) teacher/student agreement 2.(tussen school en bedrijf) apprenticeship contract, training-employment contract
leerdoel1. (algemeen) educational goal, learning goal, instructional goal 2. (specifiek) educational objective. learning objective, instructional objective 3. (eindterm) attainment target
leereffectenlearning effects
leerervaringlearning experience
leerinhoudeducational content
leerkrachtteacher
leerling1. (alg.) pupil/ student 2. (leerlingwezen) apprentice; leerlingen in het basisonderwijs: primary/elementary school pupils/students; leerlingen in het speciaal onderwijs: special education pupils/students; leerlingen in het voortgezet onderwijs: secondary school pupils/student activities
leerlingbegeleidingpupil/student counseling
leerlinggericht onderwijspupil-centred/centered teaching
leerlingkenmerkpupil/student characteristic
leerlingprestatiespupil/student achievement levels, pupil/student performance
leerlingwezenapprenticeship system
leermiddelenteaching aids, teaching materials, instructional materials, educational resources
leerovereenkomstapprenticeship contract, training-employment contract
leerplichtcompulsory education (zie ook: vervangende leerplicht)
leerprestatiesachievement, pupil/student performance, educational attainment, achievement levels, performance levels
leerprestatietestachievement test
leerstijllearning style
leerstofsubject matter, educational matter, curriculum
leerstofaanbod1.(het aanbieden) subject matter provision 2. (de inhoud) subject matter content, content of teaching
leerstoornis llearning disability (kinderen met leerstoornissen: learning-disabled children)
leerstrategielearning strategy
leervaardigheidlearning skills
leraarteacher
lerenlearn
lesgeventeach
lesroostertimetable
lessenplancourse plan, series of lessons
lessituatieteaching situation, classroom situation
lessuggestiesinstructional suggestions, lesson suggestions
lesuitvalcancelling of lesson
lesvoorbereidinglesson preparation, teacher preparation
levensbeschouwingworld view, philosophy, (godsdienstig) denomination, religious conviction
levensbeschouwelijke grondslagideological basis
loopbaancareer (zie ook: beroepsloopbaan, schoolloopbaan, studieloopbaan)
lump sum financieringblock grant funding
maatregelenpolicies, action
maatschappelijk successocial succes
maatschappelijke verhoudingen(schoolvak) social structures
materialenbankresource bank
mentaal gehandicaptmentally handicapped
mentor1. (alg.) tutor, teacher-counsellor/counselor, 2. (stagebegeleider van leraar in opleiding) school practice tutor
methodemethod
middelenresources, funds
middenmanagementmiddle management
minder begaafdless able
minder goed opgeleidless well-educated
minderhedenbeleidpolicies towards ethnic minority groups
minderheidminority group
mondelinge communicatieve vaardighedenoral communicative skills
mondelinge taalvaardigheidoral proficiency, speech skills
motivatiemotivation
multicultureel onderwijsmulticultural education, cross-cultural education
na- en bijscholingfurther training, in-service training.
nascholingin-service training
Nederlands als tweede taalDutch as a second language
normeringmark system, marking, assessment
NT2Dutch as a second language
oefening1. (opdracht) exercise 2. (het oefenen) practice
omscholenretrain
ondersteuningsupport
ondersteuningsaanbodprovision of educational support
ondersteuningsactiviteitensupport (zie ook: taalondersteuningsactiviteiten)
ondersteuningsinstellingeducational support institution
onderwijseducation, teaching
onderwijs in eigen taalminority language teaching, native language instruction
onderwijsaanbod1. (aanbod van scholing) provision of education, courses on offer, choice of subjects offered 2. (leerinhoud) educational content, content of teaching
onderwijsachterstandeducational disadvantage
onderwijsemancipatieequal opportunities in education, equal educational opportunities, educational equality
onderwijsemancipatiebeleidequal opportunity policies in education
cnderwijservaring1. (a!g.) educational experience 2. (van leerkracht) teaching experience
onderwijsgevend personeelteaching staff, teaching personnel
onderwijshervormingeducational reform
onderwijsinfrastructuureducational infrastructure
onderwijskanseneducational opportunities
onderwijskenmerkeninstructional characteristics
onderwijskundeeducational theory
onderwijskundig leiderschapeducational leadership
onderwijsleerpakketteaching package, teaching kit
onderwijsleerplanmaster teaching plan, school curriculum, teaching programme/ program
onderwijsmiddelenteaching aids, teaching materia!s, instructional resources
onderwijsmodelinstructional model, teaching centre/ center
onderwijsniveau1. (opleidingsniveau) level of education, educational level 2. (presentatieniveau) level of achievement, achievement level
onderwijsondersteunend personeelancillary staff
onderwijspeil1. (opleidingsniveau) level of education, educational level 2. (presentatieniveau) level of achievement, achievement level
onderwijspraktijkeducational practice, teaching practice, classroom practice
onderwijsstijlteaching style
onderwijssysteemeducation system
onderwijstechnologieeducational technology
onderwijsverlaterschool-leaver
onderwijsvernieuwingeducational innovation, educational reform
onderwijsvoorzieningeneducational provision
onderwijsvraagdemand for education
ongediplomeerdunqualified
ongeletterdheidilliteracy
ongeschoold arbeiderunskilled worker
ongeschoolde handarbeidunskilled labour/labor
ontheffingexemption
opbouwwerkcommunity work
open leercentrumopen learning centre/center
opfriscursusrefresher course
opgavetask, assignment
opleidereducator, trainer
opleidingsplaats1. (plaats waar men wordt opgeleid) educational institute, training institute
2. (m.b.t. capaciteit van opleiding) place, student place
schoolloopbaanbegeleidingschool career guidance
schoolmaatschappelijk werkschool social work
schoolnabije leerplanontwikkelingschool-based curriculum development
schoolprestatiesschool achievement, academic achievement
schoolrijpheidschool readiness
schoolverzuim1. (alg.) absenteeism, non-attendance
schoolverzuimer1. (alg.) absentee, non-attender 2. (spijbelaar) truant
schoolvorderingenprogress, level of educational attainment
schoolwerkplanschool work plan (outline of the content and organization of teaching (zie ook: deelschoolwerkplan )
schorsensuspend
schriftelijke vaardigheidwriting skills, writing proficiency, writing performance
slagenpass
slagingspercentageexamination pass rate, success rate
sociale redzaamheidlife skilIs, self-reliance
sociale vaardigheidstrainingsocial skills training
sollicitatietraininginterview training, job interview training
speciaal onderwijs(SO) special education
spijbelaartruant
spijbelenplay truant, play hookey (het spijbelen) truancy
spijbelopvangprojecttruancy project
stafontwikkelingstaff development
stage1. (alg.) placement, practical training, work experience
stagebegeleider1. (alg.) supervisor 2. (van leraar in opleiding) school practice tutor
stagebegeleiding1. (alg.) practical training supervision 2. (van leraar in opleiding) school practice supervision
stageperiodepractice period, practical training period
stagiair1. (alg.) trainee 2. (leraar in opleiding) student teacher (on school experience)
startbekwaamheidinitial ability required of beginning teachers
startkwalificatiebasic vocational qualification
stimuleringsprogramma1.(m.b.t. stimuleringsbeleid) social priority programme/program
2. (voor individuele leerlingen) remedial teaching programme/program
streekschool voor BBOregional school for theoretical apprenticeship training
studie- en beroepsoriŽntatieeducational and vocational orientation
studiekeuzechoice of course
studiekostencost(s) of studies, cost(s) of studying
studieprestatiesachievement, performance, progress
studiepuntcredit, course credit
studiepuntensysteemcredit cumulation system
studieresultatenperformance, achievement
studiestakerdrop out
taalachtergrondlanguage background
taalachterstandlanguage delay, language retardation (kinderen met taalachterstand: language
delayed children)
taalvaardighedenlanguage skills
taalvaardigheidlanguage proficiency
toegankelijkheid van het onderwijsaccessibility of education, access to education. access to education
toelatingadmission
toelatingseisenentry requirements, entrance requirements, admission requirements
toetsentest
toetsingtesting, assessment
toetsingsvormtest format
tweede-kans onderwijssecond chance education
tweede-taalleerder/-verwerversecond language learner
tweetaligbilingual
uitstromenleave school
uitstroomnumber of school-Ieavers
uitvaldropout rate(s), early school leaving rate(s), number of pupils/students leaving school
uitvallerdropout, unqualified school leaver. early school leaver
uitvalpercentagedropout rate( s)
uitwisselingexchange
vaardigheidskill, ability
vaardigheidstrainingability training
verplicht vakcompulsory subject, required subject
verrijkingsactiviteitenrichment activity
verrijkingsstofenrichment material
vervangende leerplichtalternative compulsory education
verwervenacquire
verwijdering(van leerlingen) expulsion
verzuim1. (alg.) absenteeism, non-attendance
verzuimen1. (alg.) be absent, stay away from school 2. (spijbelen) truant
verzuimera. (alg.) absentee, non-attender
volwasseneneducatie/-onderwijsadult education
voorkennisprior knowledge
voorrangsbeleid1. (OVB) educational priority policy 2. (bevoordeling van bepaalde groepen bij sollicitatie) affirmative action policies
voortgangprogress
voortijdig schoolverlaten(het) early school leaving
voortijdig schoolverlaterearly school-leaver, dropout, unqualified school-leaver
voortijdige uitvaldropout rate(s). early school leaving rate(s), number of pupils/students leaving school without qualifications
vormgeving van het onderwijsinstructional practice, classroom practice, organization of instruction
vormingsaanbodcurricular contents. subject matter, curriculum
vormingsinstituutinstitute for part-time non-formal education
vormingswerkpart-time non-formal education for young people
vraag naar onderwijsdemand for education
vrije ruimteunspecified teaching time (part of the total teaching time to be used by schools as they see fit)
vroegtijdig schoolverlaten(het) early school leaving
wangedragdisruptive behaviour/behavior. misconduct
wederkerend onderwijsrecurrent education
werkende jongereyoung worker
werkervaringwork experience
werkvormteaching method, instructional format
wervingrecruitment
zakkenfail
zakpercentagefailure rate
zelfbeeldself-image
zelfbeoordelingself-evaluation
zelfevaluatieself-evaluation
zelfontdekkend leren(het) discovery learning
zelfredzaamheid(schoolvak) self-reliance. life skills
zelfstandig leren/studeren(het) independent learning
zelfverwerkelijkingself-actualization
zorgverbredingcatering for a wider range of educational needs. extending special needs provision in ordinary schools
zwakbegaafdretarded
zwakke leerlinglow-achieving pupil/student. low achiever, low attainer